Stookoliepremies

Het Sociaal Verwarmingsfonds voorziet in een financiële tussenkomst in de stookoliefactuur. De Federale Overheid bepaalt hiervoor jaarlijks de voorwaarden en het OCMW kent de federale toelage toe, na onderzoek of aan alle vereisten is voldaan.

 


Wat?


Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). 
De toelage kan het ganse jaar door aangevraagd worden. De verwarmingsperiode loopt dus van 01 januari tot en met 31 december.


Wie?


Volgende personen komen in aanmerking voor het bekomen van een zgn. stookoliepremie: 

Categorie 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, niet hoger is dan € 17.303,80, verhoogd met € 3.203,40 per persoon ten laste*. 

Categorie 2: personen met een laag inkomen, het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 17.303,80, verhoogd met € 3.203,40 per persoon ten laste*. 
Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. 

Categorie 3: personen met schuldoverlast, personen met een schuldbemiddelingin het kader van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. 

* Om als persoon ten laste te worden beschouwd, dient het netto inkomen lager te zijn dan € 3.140, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld. 

Voor meer informatie: www.verwarmingsfonds.be


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!